Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Akty prawne

Akty prawne

 
 

Prawo miejscowe

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustanowienia zakazu wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny boisk i placów gier oraz do kąpielisk i fontann
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie funkcjonownia placów zabaw zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne.
 • UCHWAŁA NR XLV/844/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Łodzi na sektory odbierania odpadów komunalnych
 • UCHWAŁA NR XLV/845/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Miasto Łódź odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • UCHWAŁA NR LIII/1095/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • UCHWAŁA NR LXIX/1769/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • [NOWY] Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi  - obowiązuje od 1.07.2018 r.

 • UCHWAŁA NR LIII/1097/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • UCHWAŁA NR LVII/1201/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr LXXVII/1624/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
 • UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • UCHWAŁA NR XX/450/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XX/454/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • UCHWAŁA NR XX/455/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • UCHWAŁA NR XX/456/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012
 • UCHWAŁA NR LXIX/1769/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (obowiązuje od 1.07.2018 r.)
 • UCHWAŁA NR I/29/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • Uchwała nr I/30/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 •  

  Prawo Unii Europejskiej

  Prawo krajowe

  Program Czysta Elewacja

  Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi - PGO-Łódź" na lata 2004-2006

  Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi - PGO-Łódź" na lata 2007-2008

  Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi - PGO-Łódź" na lata 2009-2010

  Sprawozdanie końcowe z badań odpadów komunalnych z terenu Miasta Łodzi, przeprowadzonych w okresie kwiecień 2008 - marzec 2009

   

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi za 2014 r.

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi za 2015 r.

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi za 2016 r.

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi za 2017 r.

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi za 2018 r.