Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
odpady

odpady

 
 

Zagospodarowanie odpadówŁódzki System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Miasto Łódź, jako jedno z pierwszych w kraju otrzymało bezzwrotną pomoc finansową z Unii Europejskiej - Funduszu Spójności na realizację dużych projektów infrastrukturalnych, których celem jest ochrona środowiska w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami:
1) Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)
2) Wodociągi i oczyszczalnia ścieków - Faza II
3) Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi

17 września 2001 roku zostało podpisane Memorandum Finansowe Nr 2000/PL/16/P/PE/006 pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską dotyczące udzielenia pomocy z Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) dla przedsięwzięcia "Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Łodzi". Projekt ten został również dofinansowany ze środków WFOŚiGW.

Przedsięwzięcie obejmowało wybudowanie najnowocześniejszego w kraju kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi, pozwalającym na ograniczenie strumienia składowanych odpadów i zwiększenie ilości materiałów odzyskiwanych do ponownego przetworzenia.
W ramach Projektu:
- Wybudowano sortownię odpadów komunalnych
- Rozbudowano kompostownię odpadów organicznych
- Wybudowano składowisko balastu

Z uwagi na fakt, że dla osiągnięcia założonego efektu ekologicznego, niezbędne okazało się uświadomienie mieszkańcom konieczności segregowania odpadów, Łódź rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię na rzecz selektywnej zbiórki odpadów u źródła. W celu przybliżenia mieszkańcom Łodzi zasad selektywnej zbiórki odpadów, Miasto za zgodą Komisji Europejskiej (Decyzja z dnia 8 grudnia 2006 roku) z oszczędności powstałych w ramach Projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi" utworzyło nowy Kontrakt "Selektywna zbiórka odpadów". Ponadto, Projekt "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi" jest ściśle powiązany z "Planem gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łodzi do roku 2010" oraz "Regulaminem utrzymania porządku i czystości", gdzie połączone zostały programy selektywnej zbiórki odpadów z odpowiednim przepływem strumienia odpadów do sortowni, odpadów mokrych bio wraz z pozostałościami z miejskich targowisk i parków do kompostowni a pozostały po sortowaniu balast trafia na składowisko. Wszystkie te obiekty są położone w bezpośrednim sąsiedztwie, co pozwala uniknąć transportu odpadów przez miasto i spełnia wymogi porozumienia podpisanego przez Miasto z Radą Osiedla Lublinek - Pienista.

Obiekty, zrealizowane w ramach Projektu były wielokrotnie wizytowane przez przedstawicieli nie tylko innych miast Polski ale też i gości zagranicznych, w celu zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi.

Sortownię odpadów komunalnych i stację przeładunkową odpadów na Lublinku oraz łódzką kompostownię, w dniu 23.02.2005r. odwiedziła również Pani Danuta Hubner - unijny Komisarz ds. Polityki Regionalnej.

Miasto Łódź nadal rozbudowuje system gospodarki odpadami komunalnymi. W najbliższej przyszłości zamierza uzupełnić go o Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, która jest przewidziana do realizacji w ramach nowego Projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi" Faza II, znajdującego się na liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej www.energiazodpadow.pl

Docelowy system zagospodarowania odpadów komunalnych dla Łodzi opierać się będzie na: