Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
„Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania oświetlenia zasilanego z sieci miejskiej wraz z przyłączami elektrycznymi.” - Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania oświetlenia zasilanego z sieci miejskiej wraz z przyłączami elektrycznymi.”
Część I - ul. Legionów 65, obręb P-9, dz. Nr 101/1, 101/2.
Część II - ul. Pogonowskiego 10/12, obręb P-9 dz. Nr 233, 236.
Część III - Skrzyżowanie ul. Więckowskiego / ul. 28 pułku Strzelców Kaniowskich obręb P-9
dz.Nr 257/18, 257/19.
Część IV - ul. 28 pułku Strzelców Kaniowskich 34, obręb P-19 dz. Nr 102/1.
Część V - ul. A Struga 50, obręb P-20 dz. Nr 47/3.

Przedmiotem zapytania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania oświetlenia zasilanego z sieci miejskiej wraz z przyłączami elektrycznymi
z doborem słupów i opraw oświetleniowych dla potrzeb budowy oświetlenia na ww. nieruchomościach gminnych.

Dokumentacja wraz z załącznikami powinna być sporządzona w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym CD lub DVD
(w formacie Microsoft Word, Excel, PDF) - dla każdej części osobno.
Dokumentacja musi powstać z uwzględnieniem zapisów zawartych w projektach zagospodarowania terenu dla ww. parków kieszonkowych (materiały do wglądu w siedzibie Zamawiającego - ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, pok. 212 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 0-42 638-52-38 – osoba do kontaktu - Przemysław Jurkowski).

Zakres zamówienia będzie obejmować:
1.    Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy) opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi itp. (6 egz.).
2.     Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (6 egz.).
3.    Przedmiary robót (6 egz.).
4.    Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) (6 egz.).
5.    Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych prawem budowlanym.
6.    Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania prac, zatwierdzony w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi (jeśli będzie wymagany).
7.    BiOZ (6 egz.).
8.    Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej opracowany w programie Microsoft Word, Excel (wersja licząca kosztorysu ofertowego), PDF - część rysunkowa (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD.
9.    Zakres zamówienia obejmuje również (oddzielenie na każdą lokalizację):
1) Dołączenie oświadczenia projektanta o spełnieniu przez oświetlenie właściwej normy oświetlenia.
2) Przygotowanie danych projektowych do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.
3) Uzyskanie i przygotowanie wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej.

Projekt ma mieć wymagane prawem uzgodnienia i opinie umożliwiające realizację inwestycji wraz z pozyskaniem pośrednich dokumentów architektonicznych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJE
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy.
Gwarancja: 36 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej w wersji papierowej wraz
z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy w sekretariacie  Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi do dnia 17 marca 2016r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału) z opisem:

„Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania oświetlenia zasilanego z sieci miejskiej wraz z przyłączami elektrycznymi”.
NIE OTWIERAĆ PRZED 17.03.2016R. GODZINA 16:00.

Ponadto oferta winna być złożona z:
1.    aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.    kopią uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
3.    kopią zaświadczenia o wpisie do okręgowej izby inżynierów budownictwa wraz
z  informacją potwierdzającą opłacanie składek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
i być:
4.    opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia,
5.    zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
6.    podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. OCENA OFERT
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę dla każdej części osobno.
Należy podać cenę netto, VAT oraz brutto w polskich złotych (PLN) dla każdej części.
W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY
Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru (bez uwag). Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zamówienia jest Przemysław Jurkowski, inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, tel. (0-42) 638-52-38; p.jurkowski@uml.lodz.pl;


Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.