Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Park miejski z edukacyjną ścieżką, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej – algorytm.” - Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
„Park miejski z edukacyjną ścieżką, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej – algorytm.”

Zakres opracowania obejmuje:

1.    zaprojektowanie placu zabaw o charakterze nawiązującym do miejsca – zestaw zabawowy
z materiałów naturalnych (np. drewno), przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, dz. nr 873/1 nr 847/2 obręb W-46,
2.    zaprojektowanie miejsca montażu elementów małej architektury miejskiej – ławki, kosze na odpady i psie odchody, stylizacją nawiązujące do miejsca, 873/1 nr 847/2 obręb W-46,
3.    zaprojektowanie ścieżki ekologicznej ukazującej bogactwo ekologiczne – tablica orientacyjna, tablice tematyczne, budki lęgowe, karmniki dla ptaków, z wykorzystaniem materiałów naturalnych,
4.    zagospodarowanie i uporządkowanie terenu istniejącego boiska, stworzeniu miejsca dla mieszkańców z ławostołem z bali, 873/1 nr 847/2 obręb W-46,
5.    zaprojektowanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Wyszczególnienie działek przeznaczonych do zagospodarowania:

L.P.    Obręb    Numer    Właściciel    Władający
1    W-46    847/2    Gmina Miasto Łódź    WGK
2    W-46    848/2    Gmina Miasto Łódź    ZDiT
3    W-46    848/3    Gmina Miasto Łódź    WGK
4    W-46    849/1    Gmina Miasto Łódź    WGK
5    W-46    873/1    Gmina Miasto Łódź    WGK
6    W-46    861    Gmina Miasto Łódź    WGK
7    W-46    951    Gmina Miasto Łódź    WGK
8    W-46    952    Gmina Miasto Łódź    WGK

Projekt ma powstać z uwzględnieniem:
1.    wskazówek zawartych w opisie zadania zawartym we wniosku Rady Osiedla Nowosolna, wraz z konsultacją z przedstawicielami Rady Osiedla Nowosolna,
2.    uwag i konsultacji przeprowadzonych przez Wykonawcę z Zarządem Zieleni Miejskiej – Lasami Miejskimi Łódź w zakresie rodzaju, rozmieszczenia, sposobu montażu, ilości karmników, budek lęgowych, tablic tematycznych, etc.,
3.    uwag i konsultacji przeprowadzonych przez Wykonawcę z Miejską Pracownią Urbanistyczną,
4.    uwag i konsultacji przeprowadzonych przez Wykonawcę z Biurem Architekta Miasta,
5.    zapisów zawartych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej – obszar centrum osiedla Nowosolna.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na którą składa się m.in.:

1.    Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy) opracowana zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi itp. (6 egz.). Projekt budowlano-wykonawczy (na mapach do celów projektowych dla urządzenia zabawowego, urządzeń małej architektury miejskiej na działkach nr 873/1 847/2 obręb W-46 oznaczonych w projekcie studium zagospodarowana przestrzennego jako 6.1 ZP, 6.2 ZP) - 6 egz.
2.    Projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi budkami lęgowymi, karmnikami na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 848/2, 848/3, 849/1, 861, 951, 952 obręb
W-46 na mapach do celów lokalizacyjnych - 6 egz.
3.    Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 6 egz.
4.    Przedmiary robót - 6 egz.
5.    Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) - 6 egz.
6.    Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych prawem budowlanym.
7.    Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania prac, zatwierdzony w Zarządzie Dróg
i Transportu w Łodzi (jeśli będzie wymagany).
8.    BiOZ     - 6 egz.
Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej opracowany w programie Microsoft Word, Excel (wersja licząca kosztorysu ofertowego), Norma w formacie .ath, PDF - część rysunkowa (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD.

Projekt ma mieć wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie oraz przygotowane dokumenty
w celu uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) lub uzyskanie odpowiedzi Wydziału Urbanistyki i Architektury o braku uwag do przedłożonego zgłoszenia zamiaru wykonania robót wraz z pozyskaniem pośrednich dokumentów architektonicznych.
Ponadto dokumentacja ma zawierać projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania prac, zatwierdzony w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi (jeśli będzie wymagany), uzgodnienia z Zarządem Zieleni Miejskiej w Łodzi oraz uzgodnienia niezbędne do przystąpienia do wykonania inwestycji
w terenie.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj.
że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań projektowych na etapie ich przygotowywania. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie gotowy w ramach prac projektowych przedłożyć Zmawiającemu wariantowe rozwiązania projektowe wraz ze wskazaniem zalet i wad poszczególnych rozwiązań oraz wstępną kalkulację kosztów wykonania.
Opracowanie należy wykonać na mapach do celów projektowych dla działek 873/1 nr 847/2 obręb W-46 i lokalizacyjnych dla pozostałych nieruchomości, pozyskanych we własnym zakresie i na własny koszt.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy.
Gwarancja: 36 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru (bez uwag). Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie  Wydziału Gospodarki Komunalnej przy
ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi do dnia 22 marca 2016r. do godziny 17:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału) z dopiskiem:

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania   inwestycyjnego pn. „Park miejski z edukacyjną ścieżką, boiskiem i placem zabaw przy
ul. Byszewskiej – algorytm.”
NIE OTWIERAĆ PRZED 22.03.2016R. GODZINA 17:00.

Ponadto oferta winna:
•    być złożona z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej lub kserokopią uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
•    być złożona z oświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
i opłaceniu składek lub kserokopią zaświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
•    być złożona z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
•    być opatrzona pieczęcią firmową,
•    posiadać datę sporządzenia,
•     zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
•    być czytelnie podpisana przez Wykonawcę.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Przemysław Jurkowski, inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, tel.(0-42) 638-52-38; e-mail: p.jurkowski@uml.lodz.pl;
Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.