Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Plan konserwacji w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego „Majerowskie Błota” - Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź – Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi; ul. Piotrkowska 175; 90-447 Łódź

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Plan konserwacji w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego „Majerowskie Błota” na którą składa się:

1. Część opisowa - 8 egz.

2. kosztorys ofertowy - 6 egz.

3. kosztorys inwestorski wraz przedmiarem - 6 egz.

4. specyfikacja wykonania prac konserwacyjnych - 6 egz.

w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym.

 

Ogólne założenia do projektu:

Podstawa prawna opracowania: Uchwała Nr VIII/149/15 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 18 marca 2015 roku oraz Uchwała Nr XCI/1601/10 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 lipca 2010 roku.

Plan konserwacji winien zostać sporządzony:

· w oparciu o opracowanie pn. „Inwentaryzacja użytku ekologicznego „Majerowskie Błota” wraz z oceną możliwości odtworzenia zbiornika wodnego”.

· Przez zespół składający się z inżyniera o specjalności pozwalającej na wykonanie opracowania w powyższym zakresie oraz przyrodników (w tym min. botanika, ornitologa, herpetologa)

Całkowita powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 4,81 ha. Obiekt położony jest
w zachodniej części Łodzi, na terenie dawnego poligonu wojskowego, w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Biegunowej. Obiekt stanowi pozostałość dawnego zbiornika wodnego
z dobrze zachowaną roślinnością szuwarową i łąkową, rzadko spotykaną w innych częściach miasta. Wymienione typy siedlisk nie należą do rzadkich w skali kraju, jednak w skali lokalnej, skali miasta stanowią cenne ostoje różnorodności biologicznej, w tym wielu gatunków roślin i zwierząt, zarówno kręgowych jak i bezkręgowców.

Ochrona w formie użytku ekologicznego zapewnia zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego oraz walorów krajobrazowych chronionego obiektu i jego otoczenia. Objęcie ochroną umożliwia wykorzystanie obszaru dla celów naukowych, edukacyjnych i rekreacyjno-turystycznych. Celem wykonania prac konserwacyjnych jest zahamowanie lądowienia terenu dawnego zbiornika i zachowanie charakterystycznej dla tego ekosystemu flory i fauny.

Prace konserwacyjne polegać będą między innymi na zebraniu zalegającego materiału mineralnego i organicznego do poziomu występowania wód gruntowych na obszarze ok. 0,5 – 0,8 ha w miejscu dawnego zbiornika wodnego
i miejscu obecnego okresowego stagnowania wody oraz na
wykonaniu zabiegów ochronnych polegających na zahamowaniu sukcesji ekologicznej na pozostałej powierzchni obiektu.

Plan konserwacji musi posiadać wymagane prawem uzgodnienia i opinie umożliwiające wykonania prac konserwacyjnych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy.
Gwarancja: 36 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru (bez uwag). Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

 

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie
w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi
do dnia 30.06.2016r. do godziny : 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału) z dopiskiem:

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Plan konserwacji w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego „Majerowskie Błota”
NIE OTWIERAĆ PRZED 01.07.2016 R. GODZINA: 12:00.

Ponadto oferta winna:

być złożona z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień lub kserokopią uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

•    być złożona z oświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i opłaceniu składek lub kserokopią zaświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

•    być złożona z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

•    być opatrzona pieczęcią firmową,

•    posiadać datę sporządzenia,

•    zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
•    być czytelnie podpisana przez Wykonawcę.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Bartłomiej Skonieczny, inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, tel.(0-42) 638-49-13;
e-mail: b.skonieczny@uml.lodz.pl;

Z dokumentacją dotyczącą przedmiotu sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 pok. 204.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.