Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Plac zabaw dla dzieci oraz miejsce spotkań i integracji mieszkańców Osiedla na terenie działki przy ul. Moskule dz. nr 129/4 obręb B‐58 - opracowanie dokumentacji projektowo ‐kosztorysowej wykonania odwodnienia wraz z przygotowaniem operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do gruntu

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw dla dzieci oraz miejsce spotkań
i integracji mieszkańców Osiedla na terenie działki przy ul. Moskule dz. nr 129/4 obręb B‐58”, uprzejmie zapraszamy do przedstawienia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo ‐kosztorysowej wykonania odwodnienia ww. nieruchomości wraz z przygotowaniem operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do gruntu.

Dokumentacja wraz z załącznikami powinna być sporządzona w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym CD lub DVD
(w formacie Microsoft Word, Excel, PDF, Norma).

Opinia geotechniczna sporządzona w celu oceny możliwości odwodnienia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce nr 129/4 obręb B-58 przy ul. Moskule w Łodzi (data opr. czerwiec 2016r.) dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://czystemiasto.uml.lodz.pl oraz  w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (pok.212 do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – telefonicznie lub mailowo - 42 638-52-38; p.jurkowski@uml.lodz.pl.).

 

Opinia geotechniczna, Mapa


Zakres zamówienia będzie obejmować:
1.    Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy) opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi itp. (6 egz.).
2.    Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych do gruntu (6 egz.).
3.     Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (6 egz.).
4.    Przedmiary robót (6 egz.).
5.    Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) (6 egz.).
6.    Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych prawem budowlanym.
7.    Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania prac, zatwierdzony w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi (jeśli będzie wymagany).
8.    BiOZ (6 egz.).
9.    Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej opracowany w programie Microsoft Word, Norma Pro, PDF - część rysunkowa (inne programy wymagają zgody Zamawiającego)
i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD.

Projekt ma mieć wymagane prawem uzgodnienia i opinie umożliwiające uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla zaproponowanych rozwiązań odwodnienia i urządzeń oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót i nie wniesienie uwag przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy.
Gwarancja: 36 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru (bez uwag). Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.
V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz brutto w polskich złotych (PLN). W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej w wersji papierowej wraz
z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy w sekretariacie  Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi do dnia 05.07.2016r. do godziny 17:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału) z opisem:

„Plac zabaw dla dzieci oraz miejsce spotkań i integracji mieszkańców Osiedla na terenie działki przy ul. Moskule dz. nr 129/4 obręb B‐58 - opracowanie dokumentacji projektowo ‐kosztorysowej wykonania odwodnienia wraz z przygotowaniem operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do gruntu”.

NIE OTWIERAĆ PRZED 06.07.2016r. GODZINA 10:00.

Ponadto oferta winna być złożona z:
1.    aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.    kopią uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,
3.    kopią zaświadczenia o wpisie do okręgowej izby inżynierów budownictwa wraz
z  informacją potwierdzającą opłacanie składek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
i być:
1.    opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia,
2.    zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3.    podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zamówienia jest Przemysław Jurkowski, inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi, tel. (0-42) 638-52-38; p.jurkowski@uml.lodz.pl.