Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi polegającej na rozgraniczeniu i ustaleniu linii brzegu.

Łódź, dnia 8 czerwca 2017 r.

DSS-GK-II. 7021.17.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o art. 15 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r /tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 469 z późn. zm.) oraz w związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego, Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi polegającej na rozgraniczeniu i ustaleniu linii brzegu:

1/ dla rzeki „Jasień” na odcinku od Aleja Śmigłego-Rydza do ul. Przędzalnianej, na działce nr 172/2 obręb W-25 wraz z podziałem na działki zielone, wody stojące i wody płynące;
2/ dla rzeki „Łódki” od Zakładu Karnego nr 1 do ul. Pankiewicza
3/ dla rzeki „Sokołówki” od ulicy Deczyńskiego do ul. Kryzysowej na Stawie Wasiaka.

I. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

1. Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych zgodnie
z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo Wodne.
2. Przygotowanie wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla ustalenia linii brzegowej tych rzek.

II. Zakres usługi obejmu w szczególności:

Prace muszą być wykonywane ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, że nowy podział geodezyjny utworzy koryto danej rzeki tj. wody płynące, zbiornik wody stojącej oraz teren zielony. Wydzielenie wód płynących - zgodnie z faktycznym przebiegiem rzek w terenie, zaś pozostały grunt podlega scaleniu bądź podzieleniu w ten sposób, że w efekcie powstanie łącznie ok. 5 działek w układzie: teren zielony, staw, rzeka, staw, teren zielony.

III. Termin i forma oraz sposób doręczenia zrealizowanego zlecenia:

Wykonanie dokumentacji winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonana kompletna dokumentacja winna być złożona w sekretariacie tutejszego Wydziału
w formie papierowej w 3 egzemplarzach i na nośniku elektronicznym – jedna płyta CD.

IV. Kryterium oceny ofert i sposób doręczenia ofert:

Ofertę pisemną wraz z kosztorysem należy złożyć do dnia 25 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175, 90 – 447 Łódź w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wyznaczenie linii brzegowej rzek” /data nadania w urzędzie pocztowym nie jest datą złożenia oferty w siedzibie tutejszego Wydziału/. Kryterium oceny ofert stanowi cena – waga 100%.

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi,
a tym samym nie stanowi podstawy roszczenia oferenta do zawarcia umowy.

kierownik: Anita Waack-Zając (42) 638-52-37
inspektor: Iwona Kaźmierczak-Plak (42) 638-49-56