Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Roboty budowlane i montaż elementów małej architektury na terenie nieruchomości przy ul. Pienistej w Łodzi dz. ew. nr 6, 7, 8 obręb P-35.

Łódź, dnia 29.08.2017r.

DSS-GK-II.7013.30.34.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia na roboty budowlane i montaż elementów małej architektury na terenie nieruchomości przy ul. Pienistej w Łodzi dz. ew. nr 6, 7, 8 obręb P-35.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania są roboty budowlane i montaż elementów małej architektury na terenie nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Pienistej w Łodzi (dz. ew. nr 6, 7, 8 obręb P-35) polegający na wykonaniu nawierzchni do gry w bule, rozbiórce pozostałości po posadzce wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki (około 15 m2), rozbiórce ogrodzenia z siatki (około 30 m2), zakupie i montażu 2 sztuk stołów do gry w szachy/chińczyka wraz z wykonaniem nawierzchni pod stoły do gry w szachy/chińczyka. Prace należy wykonać w oparciu o projekt budowalny opracowany przez firmę PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE mgr inż. arch. Wiktor Bartyka, 93-222 Łódź, ul. Kaszyńskiego 15/37, kwiecień 2017r.

2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45-11-27-20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, obowiązującymi przepisami oraz ww. projektem budowlanym.

4. Opis stanu istniejącego.

Teren będący przedmiotem niniejszego zapytania to zespół trzech działek, w kształcie zbliżony do trapezu, płaski, niezabudowany, usytuowany pomiędzy ulicami Pienistą i Denną, pełniący obecnie funkcję niezagospodarowanego lokalnego osiedlowego skweru. W północno – wschodnim narożniku działki nr 6 - od strony ul. Dennej - znajduje się wygrodzony plac zabaw dla dzieci. Teren ten jest terenem niezagospodarowanym (niezabudowanym), nieutwardzonym, porośniętym trawą z licznymi krzewami i drzewami głównie w centrum terenu oraz wzdłuż ul. Pienistej. Od zachodu w granicy terenu opracowania skarpa ul. Pienistej, w której zlokalizowano projektowany zjazd z ulicy na działkę nr 8 oraz schody plenerowe z pochylnią dla wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (dz. nr 6). Od strony ul. Dennej pozostałości ogrodzenia z siatki stalowej wysokości ok. 1,5 m na słupkach stalowych i drewnianych. Przy południowej granicy terenu (granica działki nr 10) w poziomie trawy pozostałości posadzki betonowej o wymiarach 3,0 x 5,0 m.

5. Przedmiot zapytania obejmuje wykonanie robót budowlanych i montażu elementów małej architektury na terenie nieruchomości przy ul. Pienistej w Łodzi dz. ew. nr 6, 7, 8 obręb
P-35 polegających na:

· wykonaniu nawierzchni do gry w bule,

· rozbiórce pozostałości po posadzce (około 15 m2),

· rozbiórce ogrodzenia z siatki (około 30 m2),

· zakupie i montażu 2 sztuk stołów do gry w szachy/chińczyka wraz z wykonaniem nawierzchni pod stoły do gry w szachy/chińczyka,

w oparciu o projekt budowalny i pomocniczy przedmiar robót (załącznik Nr 9). Zakres prac będących przedmiotem zapytania obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy zakres robót opisany jest w projekcie budowlanym „Budowy mini parku przy ul. Pienistej w Łodzi dz. nr 6, 7, 8 obręb P-35 będącym w dyspozycji Zamawiającego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu końcowego przeglądu technicznego i potwierdzenie gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Gwarancja: 36 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołów odbioru końcowego (bez uwag) przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu odbioru technicznego (bez uwag). Wykonawca w dniu odbioru technicznego przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.


Oferta winna:

  • być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu osobami uprawnionymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej lub drogowej lub kserokopią uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wraz
    z dokumentem poświadczającym wpis do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z informacją o opłaceniu składek,
  • być złożona z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • być opatrzona pieczęcią firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika,

(do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112)
do dnia 8 września 2017 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału) z dopiskiem:

Oferta na roboty budowlane i montaż elementów małej architektury na terenie nieruchomości przy ul. Pienistej w Łodzi dz. ew. nr 6, 7, 8 obręb P-35 – etap I.

NIE OTWIERAĆ PRZED 08.09.2017R. GODZINA 16:00.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Materiały pomocnicze:

1. Projekt budowalny - opis techniczny - opracowany przez firmę PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE mgr inż. arch. Wiktor Bartyka, 93-222 Łódź, ul. Kaszyńskiego 15/37, kwiecień 2017r.

2. Przedmiar robót opracowany przez firmę PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE mgr inż. arch. Wiktor Bartyka, 93-222 Łódź, ul. Kaszyńskiego 15/37, kwiecień 2017r.,

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana przez firmę PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE mgr inż. arch. Wiktor Bartyka, 93-222 Łódź, ul. Kaszyńskiego 15/37, kwiecień 2017r.,

4. Rys. nr 1,

5. Rys. nr 5A,

6. Rys. nr 5B,

7. Rys. nr 7,

8. Rys. nr 12,

9. Pomocniczy przedmiar robót.

 

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Przemysław Jurkowski - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ. 42 638-52-38; p.jurkowski@uml.lodz.pl;

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy
do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.