Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz inwentaryzacji przyrodniczej, potrzebnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa koryta rzeki Jasień na odcinku od ujścia do Neru do ujścia Olechówki.

DSS-GK-II.7013.17.2.2017 Łódź, dnia 6 września 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź – Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi; ul. Piotrkowska 175; 90-447 Łódź

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z potrzebą wykonania przez Miasto Łódź prawostronnego rozbudowania koryta rzeki Jasień na odcinku od ujścia do Neru do ujścia Olechówki tj. na długości 655 m i ogroblowania dolnego odcinka rzeki, proszę o przedstawienie wartości wykonania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz inwentaryzacji przyrodniczej, potrzebnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna być zgodna z art.62a ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (
Dz. U. z 2016 r., poz. 353
ze zm.
), zwana dalej ustawą ooś.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia, winna uwzględniać nw. opracowania:

a) Projekt Generalny rzeki Jasień;

b) Kanał ulgi na rzece Jasień – część hydrotechniczna, koncepcja programowo-przestrzenna, sporządzona przez firmę AquaProjkt S.C.
z 2012 r.;

c) Kanał ulgi na rzece Jasień, inwentaryzacja zieleni, koncepcja programowo-przestrzenna, sporządzona przez firmę AquaProjekt S.C. z 2012 r.

3. Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna dodatkowo zawierać następujące zagadnienia:

a) Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko hydrogeologiczne, w tym należy wskazań lub uwzględnić:

- w formie graficznej zasadnicze przekroje poprzeczne i podłużne koryta rzeki Jasień dla poszczególnych wariantów.

- w jakim regionie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych wód podziemnych (JCWPd) znajduje się przedsięwzięcie, z uwzględnieniem celów środowiskowych i oceny stanu jednolitych części wód.

- czy wybrany wariant przedsięwzięcia może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły’’ ogłoszonym w Monitorze Polskim dnia 21 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 49, poz. 549).

- oddziaływanie przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

b) Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, w tym należy wskazać
lub uwzględnić:

- czy projektowana inwestycja będzie oddziaływać na środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016., 2134, ze zm.), znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia,

- wyniki inwentaryzacji drzew i krzewów planowanych dla wycinki podając: nazwę gatunkową, obwód drzew mierzony na wysokości 130 cm, stan zdrowotny, szacowany wiek, powierzchnię zajmowaną przez krzewy, zasiedlenie
przez gatunki chronione, termin wycinki oraz uwzględnić kompensację przyrodniczą.

- sposób prowadzenia prac budowlanych przy użyciu ciężkiego sprzętu, a także odnieść się do kwestii dotyczącej minimalizacji potencjalnego negatywnego oddziaływania użytych podczas prac maszyn. Wskazać miejsce przetrzymywania maszyn budowlanych i składowania materiałów budowlanych oraz przedstawić terminy (miesiące) wykonania prac budowlanych oraz termin, w którym będą prowadzone prace ingerujące w hydrologię rzeki,

- omówić sposób ochrony gatunków objętych ochroną prawną w trakcie prowadzenia robót budowlanych,

c) Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny i na powietrze w fazie realizacji i likwidacji.

d) Rodzaje oraz szacunkowe ilości odpadów powstających na etapie realizacji
i eksploatacji w oparciu o katalog odpadów, jak również dla każdego z nich, należy wskazać sposób magazynowania oraz dalszego zagospodarowania.

e) Charakterystykę przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacjcji.

f) Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej.

4. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna obejmować:

- obszar w strefie stwierdzonych oddziaływań przedsięwzięcia gatunków roślin, zwierząt, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk podlegających ochronie prawnej. Wyniki inwentaryzacji powinny dotyczyć okresu reprezentowanego dla roślin, zwierząt i grzybów,

- analizę faunistyczną w odniesieniu do fauny kręgowców i bezkręgowców siedlisk wodnych,

- analizę florystyczną w odniesieniu do gatunków siedlisk wodnych,

- opis przyjętej metodyki dla wykonania inwentaryzacji przyrodniczej

- działania minimalizujące i kompensujące przewidywane oddziaływanie, ze szczególnym uwzględnieniem zapewniania możliwości migracji faunie wodnej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 15 września 2017 r. na adres:

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Ponadto oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl (zakładka: Inwestycje komunalne)

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

VII. INFORMACJE O PLANOWANYCH INWESTYCJACH

Prawostronne poszerzenie koryta rzeki Jasień na działkach o nr. ewidencyjnym: 14/4, 15/6, 100/4, 100/5, 100/6, 11/26, 18/8, 8, 14/3, 17, 15/7, 16/1, 15/5, 15/8, 18/9, 632/3, 632/6, 100/7 w obrębie G-23 oraz na działkach: 121/15, 37/1, 38/3, 119/1, 36/4, 38/4, 39/3, 32/2, 34/2, 34/3, 34/5, 33, 36/3, 39/4, 35/2, 36/1, 117/1, 117/2, 118/2, 119/2, 29/2, 30/2 30/3, 35/1 36/2, 37/2, 118/1, 119/3, 31/2, 34/6, 34/7, 121/16, 121/17, 121/18, 29/1, 31/1, 32/1, 30/1, 37/3, 38/5 w obrębie G-37, poprzez utworzenie półki o szerokości 20m usytuowanej na poziomie górnej krawędzi istniejących pełnych betonowych umocnień koryta tj. 1,74m ponad dnem z jednoczesnym podwyższeniem grobli od ujścia do Neru do mostu w ul. Zatokowej w Łodzi (długości ok. 367m). Poszerzenie koryta rzeki spowoduje trwałe zajęcie gruntu o powierzchni około 12 300m2 oraz ok. 6 000m2 zajęcie na czas robót.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Anita Waack-Zając, kierownik w Wydziale Gospodarki Komunalnej, tel.(0-42) 638-52-37, email: infrastruktura@uml.lodz.pl oraz Anna Wesołowska, podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, tel.(0-42) 638-49-02; email: a.wesolowska@uml.lodz.pl

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

Z poważaniem

Ewa Jasińska

Dyrektor Wydział Gospodarki Komunalnej