Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu odwodnienia utwardzenia terenu w szczycie budynków ul. Gołębiej 6 i Gołębiej 10 w Łodzi wraz z wymianą nawierzchni na działce nr 152/40 w obrębie W-25 (etap I)

Łódź, dnia 05.09.2018r.

DSS-GK-III.7013.21.10.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: zamówienia na roboty budowlane polegające na wykonaniu odwodnienia utwardzenia terenu w szczycie budynków ul. Gołębiej 6 i Gołębiej 10 w Łodzi wraz z wymianą nawierzchni na działce nr 152/40 w obrębie W-25 (etap I)

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia utwardzenia terenu w szczycie budynków ul. Gołębiej 6 i Gołębiej 10 w Łodzi wraz z wymianą nawierzchni na działce nr 152/40 w obrębie W-25 (etap I).

2.    Do zakresu prac w I etapie należy:

(a)  rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, sześciokątnych ,,trylinki" przed śmietnikiem;

(b)  rozbiórka krawężników betonowych;

(c)  rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych w rejonie śmietnika;

(d)  budowa wpustów W1 i W2;

(e)  obramowanie nawierzchni z nowych krawężników;

(f)   wykonanie nawierzchni placu przed śmietnikiem z kostek betonowych, brukowych;

(g)  wykonanie nawierzchni utwardzenia terenu przed budynkiem Nr 10;

Szczegółowy zakres robót opisany jest w załączonych do niniejszego zapytania projektach budowlano-wykonawczych.

3.    Rodzaj robót: rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe

4.    Konstrukcja nawierzchni:

(a)  Wymiana nawierzchni placu (powierzchnia: 120,50 m2):

 • Kostki betonowe, brukowe o grub. 8 cm;
 • Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm;
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o grub. 20 cm;
 • Warstwa odsączająca z piasku o grub. 15 cm;

(b)  Utwardzenie terenu (powierzchnia: 63,00 m2):

 • Płyty betonowe, ażurowe o wym. 60x40x10 cm;
 • Podsypka piaskowa o grub. 3 cm;
 • Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 20 cm;
 • Warstwa odsączająca z piasku o grub. 15 cm;

(c)  Obramowanie nawierzchni (długość krawężników betonowych: 44,00 mb):

 • Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grub.5 cm i ławie z betonu C 12/15 z oporem.

(d)  Budowa systemu odwadniającego (wpusty 2 szt. z przykanalikami):

 • Budowa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami ø 200 z rur żeliwa sferoidalnego o łącznej długości L = 40 m

5.    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami, projektami budowlano-wykonawczymi.

6.    Wbudowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.1570) oraz wymogom określonym w dokumentacjach projektowych i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

III. Termin wykonania zamówienia, gwarancje

 • przekazanie placu budowy w ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
 • zakończenie robót - do 23.11.2018 r.
 • wykonanie przedmiotu umowy - do 30.11.2018 r.

Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego przeglądu technicznego.

Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuję się datę podpisania przez strony protokołu przekazania - przejęcia do eksploatacji przedmiotu umowy. Wykonawca w dniu przekazania - przejęcia do eksploatacji przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zaewidencjonowaną w ŁOG bądź potwierdzenie złożenia wniosku o zaewidencjonowanie dokumentacji powykonawczej.

Gwarancja: 36 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołu przekazania - przejęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

IV. Termin i sposób zapłaty

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu przekazania-przejęcia do eksploatacji.

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

V. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą oceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. Opis sposobu złożenia oferty, miejsce oraz termin składania ofert

1.    Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.

2.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Oferta powinna:

 • być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu osobami uprawnionym do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią uprawnień budowlanych;
 • być złożona z oświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, opłaceniu składek;
 • być złożona z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważna 6 miesięcy);
 • być opatrzona pieczątką firmową;
 • posiadać datą sporządzenia;
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 • być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika
  (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90 - 447 Łódź

lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112) do dnia 12 września 2018 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału)
z dopiskiem:

 

„Wykonanie odwodnienia utwardzenia terenu w szczycie budynków
ul. Gołębiej 6 i Gołębiej 10 w Łodzi wraz z wymianą nawierzchni na działce
nr 152/40 w obrębie W-25 (etap I)".
NIE OTWIERAĆ PRZED 13.09.2018 r. GODZINA 08:00.

VII. Dodatkowe informacje

 • Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
 • Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego zapłatę za wykonane roboty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
  w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego (bezusterkowego) protokołu końcowego, 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.
 • W zakres realizacji zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji powykonawczej
  na bazie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zaewidencjonowanie jej w ŁOG.
 • Do obowiązków Wykonawcy należy zlecenie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
  Sp. z o. o. w Łodzi dokonania włączeń wpustów W1 i W2 do istniejącego kanału ogólnospławnego na swój koszt przy udziale Zamawiającego
 • Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji.
 • Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dostępna jest w siedzibie Zamawianego - ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (II piętro pokój 204) i może zostać udostępniona
  do wglądu Wykonawcy.
 • Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest
  Violetta Piech, podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi,
  tel. 42 638-51-30; v.piech@uml.lodz.pl.

VIII. Materiały pomocnicze

1.    Projekt budowlano - wykonawczy wymiany nawierzchni wraz ze specyfikacją techniczną i przedmiarem robót - Zalacznik_1

2.    Projekt budowlano - wykonawczy odwodnienia utwardzenia terenu wraz ze specyfikacją techniczną i przedmiarem robót -

Projekt_BW_cz.1.pdf

Projekt_BW_cz.2.pdf

STWiOR.pdf

Przedmiar_robót.zip

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne
ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.