Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działek gminnych przy ul. Złotniczej w Łodzi (działka nr. ewid. 14/1 w obrębie B-48)

Łódź, 19.09.2018 r.

DSS-GK-III.7013.1.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (dz. U. z 2015r. poz. 2164), Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej polegającej na:

budowie siłowni zewnętrznej na terenie działek gminnych przy ul. Złotniczej w Łodzi (działka nr. ewid. 14/1 w obrębie B-48). wg projektu Studio-4P Michał Ciotucha - 93-272 Łódź ul. Podgórna 59 m 43, we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej

- Na terenie projektuje się siłownię zewnętrzną dla osób, które chcą pożytecznie i ciekawie spędzić czas na wolnym powietrzu, z przeznaczeniem do ćwiczeń fizycznych i sprawnościowych wraz z urządzeniami małej infrastruktury. Usytuowanie urządzeń bazuje na okręgu

 

Całkowita powierzchnia nawierzchni trawiastej: 1 043,50 m2

Całkowita powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej oraz nawierzchni żwirowo- gliniasto piaskowej urządzeniami siłowymi : 140,50 m2

5 urządzeń siłowniczych

3 ławki

2 kosze na śmieci

1 stojak na rowery

 

Projekt budowlany - Załącznik

  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej
  • Termin wykonania do 70 dni od dnia podpisania umowy.
  • Kryterium oceny oferty : 100% cena
  • Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności z tytułu wykonania prac w danym roku w terminie 30 dni od doręczenia mu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury na adres: UMŁ, ul. Piotrkowska 104 Łodzi doręcza do Urzędu Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych ul. Piotrkowska 175, 90 - 447 Łódź

 

Ofertę należy złożyć do dnia 26.09.2018r. w wersji papierowej w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej ( I piętro pok.112.)

Ofertę należy złożyć w rozbiciu na kwotę netto i brutto.

Jednocześnie informujemy, że złożenie niniejszej oferty na ww. zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Rafał Walaszczyk - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ 42 638-49-02; r.walaszczyk@uml.lodz.pl;