Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Budowa części zachodnio – południowej chodnika na ścieżce gruntowej na terenie zielonym od ul. Piekarskiej do ul. Prusa w Łodzi

Łódź, 25.09.2018 r.

DSS-GK-III.7013.43.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (dz. U. z 2015r. poz. 2164), Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej polegającej na:

budowie części zachodnio – południowej chodnika na ścieżce gruntowej na terenie zielonym od ul. Piekarskiej do ul. Prusa z godnie z projektem Studio-4P Michał Ciotucha 93-272 Łódź, ul. Podgórna 59 m 43. Inwestycja w całości zlokalizowana jest na działkach
nr: 640/10; 432/2; 431/2; 428/2; 426; 442/16 obr.28. W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie budowy chodnika. Przedmiotowy chodnik znajduje się obecnie na terenach zielonych. Obecnie w tym miejscu zlokalizowany jest chodnik ziemny. Przedmiotowy chodnik łączy ciągi piesze ulic Bolesława Prusa i Piekarskiej. W sąsiedztwie projektowanego chodnika rosną drzewa. Poprzecznie do projektowanego przebiegu chodnika istnieje chodnik z betonowej kostki wibroprasowanej.

Podłoże – pod warstwą gruntów organicznych stwierdzono występowanie rodzimych gruntów spoistych.

Projekt zakłada wykonanie chodnika łączącego ciągi piesze ulicy Bolesława Prusa, z ciągiem poprzecznym przez tereny zielone oraz ciągiem pieszym w ulicy Piekarskiej. Ponadto zakłada się rekultywacje zieleńca w pasie po 0,5m z każdej strony przedmiotowego chodnika.

Parametry projektowe:

- powierzchnia do utwardzenia ok. 80m2

- szerokość chodnika 1,5 m

-spadek poprzeczny 2,0%

-spadek podłużny w dostosowaniu do rzędnych istniejących na ciągach pieszych.

Konstrukcja chodnika:

-wibroprasowana kostka betonowa grubości 8 cm (w kolorze szarym) wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 0/31,5 mm gr. 10 cm wg PN-EN 13242 i PN-S-06102

- warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm wg PN-EN 13242

PROJEKT BUDOWLANY

 

  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej
  • Termin wykonania do 35 dni od dnia podpisania umowy.
  • Kryterium oceny oferty : 100% cena
  • Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności z tytułu wykonania prac w danym roku w terminie 30 dni od doręczenia mu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury na adres: UMŁ, ul. Piotrkowska 104 Łodzi doręcza do Urzędu Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
    ul. Piotrkowska 175, 90 – 447 Łódź

 

Ofertę należy złożyć do dnia 01.10.2018r. w wersji papierowej w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej ( I piętro pok.112.)

Ofertę należy złożyć w rozbiciu na kwotę netto i brutto oraz z kwotą za m2 utwardzenia nawierzchni.

Jednocześnie informujemy, że złożenie niniejszej oferty na ww. zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Rafał Walaszczyk - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ 42 638-49-02; r.walaszczyk@uml.lodz.pl;