Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe- Wykonanie i montaż zdroju wody pitnej (poidełka) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na Placu Dąbrowskiego w Łodzi (działka nr 179/8 w obr. S-2)

Łódź, 25.10.2018 r.

 

DSS-GK-V.7021.27.2018

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu i montażu zdroju wody pitnej (poidełka) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na Placu Dąbrowskiego w Łodzi (działka nr 179/8 w obr. S-2).

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu i montażu zdroju wody pitnej (poidełka) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na Placu Dąbrowskiego w Łodzi (działka nr 179/8 w obr. S-2).

Szczegółowy opis robót budowlanych stanowi:

  • Projekt techniczny pn. „Projekt budowlano- Projekt budowlano-wykonawczy pn. „projekt wykonania i montażu zdroju wody pitnej (poidełka) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, opracowany przez „SANLID" Lidia Kowalczyk, ul. Boya Żeleńskiego 17/15, 55-100 Zgierz, w marcu 2018 r.
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót pn. „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: przyłącze kanalizacji sanitarnej i wody zimnej" opracowane przez „SANLID" Lidia Kowalczyk, ul. Boya Żeleńskiego 17/15, 55-100 Zgierz, w marcu 2018 r.
  • Kosztorys nakładczy (przedmiar) wykonany przez „SANLID" Lidia Kowalczyk, ul. Boya Żeleńskiego 17/15, 55-100 Zgierz, w sierpniu 2018 r.

2. Termin realizacji zamówienia i sposób zapłaty.

  • Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 21 grudnia 2018.
  • Wynagrodzenie za wykonanie robót płatne będzie na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
  • Faktura wystawiona będzie na: Miasto Łódź, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 i dostarczona do Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź.
  • Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonania robót, podpisany bez zastrzeżeń przez Miasto Łódź.

3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach wymaganych od Wykonawców.

Wykonawca winien złożyć:

  • ofertę zawierającą: cenę: ofertową brutto, cenę ofertową netto oraz podatek VAT za realizację zamówienia,
  • aktualny odpis z rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

 

4. Kryterium oceny ofert.

Kryterium oceny ofert stanowi cena - 100%

 

5. Okres gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić 72-miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia odbioru prac.

 

6. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.11.2018 r. w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 (pok. 112)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu i montażu zdroju wody pitnej (poidełka) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na Placu Dąbrowskiego w Łodzi".

 

Sprawę prowadzi:    Andrzej Szlaski         (042) 638-57-65

Załączniki:

 

 

p.o. ZASTĘPCY  DYREKTORA

Wydziału Gospodarki Komunalnej

Małgorzata Ożegalska

 

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna jest na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.