Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę placu zabaw przy ulicy Dyspozytorskiej” Budżet Obywatelski 2018/19

Łódź, dnia 30.01.2019r.

DES-GK-III.7013.20.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę placu zabaw przy ulicy Dyspozytorskiej" Budżet Obywatelski 2018/19.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.            Przedmiotem zapytania jest opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej w Łodzi (dz. nr 58/8 W-37 ). Plac zabaw ma być powiększony o karuzelę, dwa bujaki, huśtawkę równoważną, huśtawkę, 2 ławki i 2 kosze na śmieci nawierzchnia pod urządzeniami zabawowymi ma być wykonana z pola piaskowego.

2.      Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne.

3.    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami.

4.    Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych t.j.:

a)      Projekt budowlano-wykonawczy (3 egz.) dla małej architektury,

-        opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oraz w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z póz. zm.).

b)      Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.).

c)      Przedmiar robót  (3 egz.).

d)     Kosztorys inwestorski  (3 egz.).

-        opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

e)      Projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót, zatwierdzony w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi (jeśli będzie wymagany) (3 egz.)

f)       Część terenowo-prawna zawierająca:

  • mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją oraz pasem zajęcia terenu na czas robót z podaniem powierzchni zajęcia (jeśli będzie wymagane),
  • aktualne wypisy z ewidencji gruntów,
  • uzgodnienia z właścicielami/władającymi terenem.

g)        Przygotowanie niezbędnych materiałów dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

h)        Oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji projektowej i sporządzeniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

i)          Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

j)          Uzgodnienie projektu w Zarządzie Inwestycji Miejskich, Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi, Biurze Architekta Miasta i Zarządzie Zieleni Miejskiej, PGE S.A.

5.    Dokumentację należy opracować na mapach do celów projektowych (zaewidencjonowaną w ŁOG w Łodzi) obejmującej całą nieruchomość - pozyskanych we własnym zakresie i na własny koszt.

6.    Projekty mają posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia oraz przygotowane dokumenty w celu uzyskania braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę- wymaganych Prawem budowlanym - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

7.    Wszystkie egzemplarze projektu muszą być opatrzone podpisami i zaświadczeniami, które wymaga Prawo budowlane.

8.    Teczka z oryginałami uzgodnień i opinii.

9.    Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej edytowalnej: opracowany w programie Microsoft Word, Norma w formacie .ath, oraz nieedytowalnej: PDF (kompletna dokumentacja z uzgodnieniami) i całość dołączona do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD (3 egz.).

10.  Forma pisemna musi być tożsama z wersją elektroniczną.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się odbiór kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Gwarancja: 36 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołów odbioru końcowego (bez uwag) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu odbioru końcowego (bez uwag) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych  z Wykonawcami.

 

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.      Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.

2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 

Oferta winna:

  • być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu osobami uprawnionymi do projektowania w specjalności architektonicznej lub kserokopią uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
  • być złożona z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważna 6 miesięcy),
  • być opatrzona pieczęcią firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika,

(do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

 

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112) do dnia 7 lutego 2019 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału) z dopiskiem:

 

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. (nazwa zadania)

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest
Rafał Walaszczyk - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ 42 638-49-02;

r.walaszczyk@uml.lodz.pl;

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne
ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy
do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z niektórych elementów i zastąpienia ich innymi po uzgodnieniu z autorem wniosku i uwzględnieniu warunków terenowych oraz zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.