Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Budowa urządzeń małej architektury tj. budki lęgowe – 15 szt. i karmniki 5 szt. oraz wykonania nasadzeń drzew i krzewów na terenie dz. nr 318/1 w obrębie B-8 przy ul. Świtezianki i ul. Łososiowej w Łodzi

Łódź, dnia 01.03.2019r.

 

DES-GK-III.7013.31.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: budowy urządzeń małej architektury tj. budki lęgowe - 15 szt. i karmniki 5 szt. oraz wykonania nasadzeń drzew i krzewów na terenie dz. nr 318/1 w obrębie B-8 przy ul. Świtezianki i ul. Łososiowej w Łodzi.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zapytania ofertowego jest budowa urządzeń małej architektury tj. budki lęgowe - 15 szt. i karmniki 5 szt. oraz wykonanie nasadzeń 25 szt. drzew i 20 szt. krzewów na terenie dz. nr 318/1 w obrębie B-8 przy ul. Świtezianki i ul. Łososiowej w Łodzi.

2.      Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

03452000-3 Drzewa

03451300-9 Krzewy

3.    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami.

4.    Opis stanu istniejącego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 318/1 obręb B-8, jednostka  ewidencyjna Łódź Bałuty, w rejonie ul. Świtezianki i ul. Łososiowej w Łodzi. Obszar przeznaczony pod inwestycję jest to teren płaski, porośnięty trawą, na którym znajdują się urządzenia do zabaw z czworonogami, ciąg pieszy i drzewa.


5.Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • zakup i wykonanie nasadzeń drzew - 25 szt. wykaz gatunków i wielkość zgodnie z załącznikiem do zapytania,
  • zakup i wykonanie nasadzeń krzewów - 20 szt. zgodnie z załącznikiem do zapytania,
  • zakup i montaż budek lęgowych - 15 szt. zgodnie z załącznikiem do zapytania,
  • zakup i montaż karmników - 5 szt. zgodnie z załącznikiem do zapytania,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej.

Nasadzenia drzew i krzewów oraz montaż budek lęgowych i karmników wykonane zostaną miejscach wskazanych przez Zamawiającego w uzgodnieniu z przedstawicielami Rady Osiedla Radgoszcz oraz autorami wniosku do Budżetu Obywatelskiego.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 maja 2019r.

Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu przeglądu technicznego i potwierdzenie gotowości Wykonawcy do przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Gwarancja na karmniki i budki legowe: 60 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołów odbioru przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego zapłatę za wykonane roboty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 70% wartości  zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane jest podpisany przez strony protokół odbioru końcowego przekazania przyjęcia do eksploatacji. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi.

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych
z Wykonawcami.

 

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania.

2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Oferta winna:

  • być opatrzona pieczęcią firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika,

(do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112)
do dnia 15.03.2019r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału)
z dopiskiem:

 

Budowa urządzeń małej architektury oraz wykonania nasadzeń drzew
i krzewów na terenie dz. nr 318/1 w obrębie B-8 w Łodzi

NIE OTWIERAĆ PRZED 18.03.2019R. GODZINA 9:00.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Materiały pomocnicze:

1.      Załącznik nr 1 - szkic ilustrujący teren nieruchomości oznaczonej jako dz. 318/1 obręb B-8 z istniejącym chodnikiem i urządzeniami zabawowymi dla czworonogów,

2.      Załącznik nr 2 przykładowe budki lęgowe (dopuszcza się różnicę w wymiarach +/- 10 %),

3.      Załącznik nr 3 przykładowy karmnik (dopuszcza się różnicę w wymiarach +/- 10 %),

4.      Załącznik nr 4 wykaz drzew planowanych do nasadzeń wraz z referencyjnymi wymiarami i sposobem zabezpieczenia przed wywróceniem,

5.      Załącznik nr 5 wykaz krzewów do nasadzeń.

 

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Wykonawca składające ofertę oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest
Przemysław Jurkowski  - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ 42 638-52-38;  p.jurkowski@uml.lodz.pl

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.