Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę Psiego Parku na Widzewie Wschodzi (dz. nr 29/47, obręb W-20)

DES-GK-III.271.7.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zapytania jest opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę Psiego Parku na Widzewie Wschodzi (dz. nr 29/47, obręb W-20).

2.      Przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni.

3.      Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami.

4.      Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów do uzyskania pozwolenia na budowę lub nie wniesienia sprzeciwu przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ wobec zamiaru wykonania robót budowlanych:

a.       Projekt budowlano-wykonawczy (6 egz.) dla małej architektury:

- opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935) oraz w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129)

b.      Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (4 egz.).

c.       Przedmiar robót (4 egz.).

d.      Kosztorys inwestorski (4 egz.).

- opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

e.       Projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót, zatwierdzony w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi (jeśli będzie wymagany technologią robót) (4 egz.).

f.       Część terenowo - prawna zawierająca:

 • mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją oraz pasem zajęcia terenu na czas robót z podaniem powierzchni zajęcia (jeśli będzie wymagane technologia robót),
 • aktualne wypisy z ewidencji gruntów,
 • uzgodnienia z właścicielami/władającymi terenem.

g.      Przygotowanie niezbędnych materiałów dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

h.      Oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji projektowej i sporządzeniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

i.        Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

j.        Uzgodnienia projektu w Zarządzie Inwestycji Miejskich, Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi, Biurze Architekta Miasta i Zarządzie Zieleni Miejskiej.

5.      Dokumentację należy opracować na mapach do celów projektowych (zaewidencjonowaną w ŁOG w Łodzi) obejmującej całą nieruchomość - pozyskanych we własnym zakresie i na własny koszt.

6.      Projekty maja posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia oraz przygotowane dokumenty w celu uzyskania nie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę - wymaganych Prawem budowlanym - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

7.      Wszystkie egzemplarze projektu muszą być opatrzone podpisami i zaświadczeniami, które wymaga Prawo budowlane.

8.      Teczka z oryginałami uzgodnień i opinii.

9.      Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej edytowalnej: opracowany w programie Microsoft Word, Norma w formacie .ath, oraz nieedytowalnej: PDF (kompletna dokumentacja z uzgodnieniami) i całość dołączona do dokumentacji projektowej na płcie CD lub DVD (4 egz.).

10.  Forma pisemna musi być tożsama z wersją elektroniczną.

11.  Projekt nie może pozostawać w sprzeczności z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XXXVII/966/16 z dnia 16.11.2016r. w sprawie ustalenia zasad i warunków w sprawie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla Miasta Łodzi.

12.  Projekt nie może pozostawać w sprzeczności z zapisami Zarządzenia 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności".

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się odbiór kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów do uzyskania pozwolenia na budowę lub nie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.

Gwarancja: 36 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołów odbioru końcowego (bez uwag) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu odbioru końcowego (bez uwag) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Oferta winna:

 • być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu osobami uprawnionymi do projektowania w specjalności architektonicznej lub kserokopią uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • być opatrzona pieczęcią firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika, (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

 

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul, Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112) do dnia 28 lutego 2019r. do godziny 16: 00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału) z dopiskiem:

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego  pn. „Psi Park na Widzewie Wschodzie (dz. nr 29/47, obręb W-20) - Budżet Obywatelski".

NIE OTWIERAĆ PRZED 28 LUTEGO 2019r. GODZINA 16:00

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Jednostka Projektowania zobowiązana jest do:

 • dysponowania min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej,
 • wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami technicznymi;
 • udzielania, na wezwanie Zamawiającego, wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartej w niej rozwiązań projektowych;

• niezwłocznego, po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego, przyjazdu na miejsce robót, realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz dokonania i przekazania Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, poprawek wynikających w związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub zawinionymi błędami.

Osobą upoważniona do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Klaudia Kaleta - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ, tel. 42 638-49-95, k.kaleta@uml.lodz.pl

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie prawe ze strony Wykonawców do zawarcia umowy.

 

Wstępne założenia do sposoby zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako
dz. nr 29/47, obręb W-20 w Łodzi:

 • wybudowanie wybiegu dla psów (teren ogrodzony ok. 600 - 1000 m2, o trawiastej nawierzchni);
 • elementy małej architektury: 2- 3 ławki, kosze na psie odchody z podajnikiem
  na woreczki;
 • urządzenia dla psów tj: kładki proste i skośne, tunel, słupki do slalomu, poprzeczki regulowane do skakania, talerzyki, platformy, psia toaleta;
 • wejście na plac ze śluzą;
 • tablica z regulaminem, informacja o projekcie Budżetu Obywatelskiego.

 

Ostateczna ilość i rodzaj urządzeń zostaną określone w „wytycznych do projektowania" po zawarciu umowy z Wykonawcą w oparciu o sugestie Wnioskodawców zwycięskiego zadania ID W0089WW (z uwzględnieniem możliwości terenowych, przepisów szczegółowych i środków finansowych zabezpieczonych w Budżecie Miasta na przedmiotowe zadanie).

 

 

ZESTAWIENIE OFERT

 Opracowanie dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej dla zadania
pn."PSI PARK na WIDZEWIE WSCHODZIE - Budżet Obywatelski".


NUMER OFERTY NAZWA WYKONAWCY CENA NETTO VAT CENA BRUTTO UWAGI
1 Pracownia Projektowa ARANŻ,
Piotr Siwecki

Łódź
8 500,00 zł 0 8 500,00 zł brak
2 Studium Sp. z o.o. Sp. K.

Warszawa
21 500,00 zł 4 945,00 zł 26 455,00 zł brak
3 BROS Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Poznań
14 634,15 zł 3 365,85 zł 18 000,00 zł brak
4 LandAR Project Sp. z o.o.

Warszawa
11 303,84 zł 2 599,88 zł 13 903,72 zł brak
5 Pracownia Projektów MODUS
Mirosław Macioszek

Kraków
7 500,00 zł 1 725,00 zł 9 225,00 zł brak
6 Firma FENSTER Sp. z o.o.

Bydgoszcz
8 890,00 zł 2 044,70 zł 10 934,70 zł brak
7 Magdalena Przebinda Vogt Studio

Kraków
7 000,00 zł 1 610,00 zł 8 610,00 zł brak
8 VITARO Sp. z o.o.

Warszawa
25 000,00 zł 5 750,00 zł 30 750,00 zł brak