Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Zamówienie na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy placu zabaw wraz z elementami siłowni plenerowej i małej architektury dla zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw przy ul. Tatarczanej 17”

DES-GK-III.271.6.2019

 

Zapytanie ofertowe - Zamówienie na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy placu zabaw wraz z elementami siłowni plenerowej i małej architektury dla zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw przy ul. Tatarczanej 17".

 

I. Zamawiający

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zapytania jest opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania
  i odbioru robót na budowę placu zabaw wraz z elementami siłowni plenerowej
  i małej architektury na terenie działki nr 83 w obrębie B-38 przy ul. Tatarczanej 17.

2.    Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych tj.:

a) Projekt budowlano-wykonawczy (6 egz.) - opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oraz w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późń. zm.).

b) Inwentaryzację i waloryzację zieleni ze wskazaniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (jeśli będzie wymagany).

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (4 egz.).

d) Przedmiar robót (4 egz.).

e) Kosztorys inwestorski (4 egz.) - opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

f) Projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót, zatwierdzony w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi (jeśli będzie wymagany) (4 egz.)

g) Część terenowo-prawna zawierająca:

 • mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją oraz pasem zajęcia terenu na czas robót z podaniem powierzchni zajęcia (jeśli będzie wymagane),
 • aktualne wypisy z ewidencji gruntów,

h) Przygotowanie niezbędnych materiałów dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

i) Oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji projektowej i sporządzeniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

j) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

k) Uzgodnienie projektu w Zarządzie Inwestycji Miejskich, Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi, Biurze Architekta Miasta i Zarządzie Zieleni Miejskiej.

5. Dokumentację należy opracować na mapach do celów projektowych (zaewidencjonowaną w ŁOG w Łodzi) obejmującej całą nieruchomość - pozyskanych we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Projekty mają posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia oraz przygotowane dokumenty w celu uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę - wymaganych Prawem budowlanym - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

7. Wszystkie egzemplarze projektu muszą być opatrzone podpisami i zaświadczeniami, które wymaga Prawo budowlane.

8. Teczka z oryginałami uzgodnień i opinii.

9. Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej edytowalnej: opracowany w programie Microsoft Word, Norma w formacie .ath, oraz nieedytowalnej: PDF (kompletna dokumentacja z uzgodnieniami) i całość dołączona do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD (4 egz.).

10. Forma pisemna musi być tożsama z wersją elektroniczną.

Wstępne założenia do sposobu zagospodarowania terenu placu zabaw na działce
nr 83 w obrębie B-38

 

Projekt powinien zawierać takie elementy jak:

1.    Plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych wyposażony między innymi w: piaskownicę, bujaki, huśtawki, wielofunkcyjny zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. W zależności od dostępności terenu planuje się także wyposażyć teren w elementy siłowni plenerowej.

2.    Nawierzchnia bezpieczna o podłożu naturalnym lub sztucznym

3.    Ogrodzenie placu zabaw.

4.    Ciągi komunikacyjne.

5.    Mała architektura: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

6.    Tablica z Regulaminem korzystania z placu zabaw.

 

Uwagi:

1.Ilość urządzeń zabawowych oraz innych elementów jest uzależniona od dostępności terenu, powinna być doprecyzowana na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

2. Należy rozebrać istniejące ogrodzenie.

3. Projekt ma powstać z uwzględnieniem wskazówek zawartych w:

a.    Zarządzeniu Nr 4821/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 września 2010 r. w sprawie funkcjonowania placów zabaw zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne.

b.    Uchwale Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi. Zmienioną Uchwałą Nr LXII/1597/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2017 roku

c.    Zarządzeniu Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego Standardu Dostępności".

5. Kwota jaką przeznaczy Zamawiający na realizację inwestycji, na podstawie przedmiotowej dokumentacji, nie może przekroczyć 270 000 zł brutto

III. Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się odbiór kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Gwarancja: 36 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołów odbioru końcowego (bez uwag) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę.

IV. Termin i sposób zapłaty

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (bez uwag) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

V. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą oceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

VI. Opis sposobu złożenia oferty, miejsce oraz termin składania ofert

1. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Oferta powinna:

 • być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu osobami uprawnionymi do projektowania w specjalności architektonicznej lub kserokopią uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • być złożona z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważna 6 miesięcy),
 • być opatrzona pieczęcią firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres Urząd Miasta Łodzi Departament Pracy, Edukacji
i Sportu Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112) do dnia
7 marca 2019 r.
do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału)

z dopiskiem:

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw przy ul. Tatarczanej 17".

NIE OTWIERAĆ PRZED 08.03.2019 r. GODZINA 10:00.

VII. Dodatkowe informacje

Jednostka Projektowania zobowiązana jest do:

 • dysponowania 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej;
 • wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami technicznymi;
 • udzielania, na wezwanie Zamawiającego, wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartej w niej rozwiązań projektowych;
 • niezwłocznego, po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego, przyjazdu na miejsce robót, realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz dokonania i przekazania Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, poprawek wynikających w związku
  z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami.

1.Jednostka Projektowania odpowiada za dokumentację projektowo-kosztorysową od momentu opracowania do czasu zakończenia realizacji robót budowlanych.

 

Zestawienie ofert złożonych w ramach postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania

„Plac zabaw przy ul. Tatarczanej 17”

L.p.

Firma

Netto

VAT

Brutto

Uwagi

1

LandCOM Pojects Sp. z o.o.

93-946 Warszawa ul. Brazylijska 10 a lok. 37

8 908,77 zł

2 049,17 zł

10 957,78 zł

2

Pracowania Projektowa ARANŻ Piotr Siwecki

93-322 Łódź ul. Kurczaki 25/7

7 800,00 zł

-

7 800,00 zł

3

Rosa Monika Adamkiewicz

71-050 Szczecin ul. Gen Maczka 44/11

7 800,00 zł

663,00 zł

8 463,00 zł

Brak oświadczenia o dysponowaniu osobami uprawnionymi do projektowania

Brak odpisu z KRS

4

Studio – 4p Michał Ciotucha

93-272 Łódź ul. Podgórna 59 m 43

5 800,00 zł

1 334,00 zł

7 134,00 zł

5

Magdalena Przebinda Vogt Studio

31-519 Kraków ul. Ks. Skorupki 20/1

7 500 zł

1 725,00 zł

9 225,00 zł

6

Studium Sp. z o.o. sp. k

00-666 Warszawa ul. Noakowskiego 12/99

35 000,00 zł

8050,00 zł

43 050,00 zł

7

Pracowania Projektów „MODUS” Mirosław Macioszek

31-579 Kraków ul. Narciarska 2F/34

11 500,00 zł

2645,00 zł

14 145,00 zł

 

2.Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne będzie na podstawie jednej faktury i jest wynagrodzeniem ryczałtowym zawierającym wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3.W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Jednostka Projektowania przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do opracowania będącego przedmiotem zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Bartłomiej Skonieczny - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ tel. 42 638 49 13;
e-mail b.skonieczny@uml.lodz.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.