Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytania ofertowe - Zamówienie na zakup i wykonanie nasadzeń roślinnych na terenie dz. 69 w obrębie P-9 przy ul. Legionów 39 w Łodzi w ramach zadania pn. „Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski”

Łódź, dnia 08.05.2019 r.

 

DES-GK-III.271.12.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Dotyczy: zamówienia na zakup i wykonanie nasadzeń roślinnych na terenie dz. 69 w obrębie P-9 przy ul. Legionów 39 w Łodzi w ramach zadania pn. „Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski"

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zapytania jest zakup i wykonanie nasadzeń roślinnych na terenie dz. 69 w obrębie P-9 przy ul. Legionów 39 w Łodzi w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy pn. Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową zewnętrznej instalacji wodociągowej do       podlewania roślin w ramach zadania „Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski" opracowany przez firmę DWK projekt,  Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa.

2.    Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

3.   Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami, projektem budowlano-wykonawczym.

4.   Opis stanu istniejącego.

Istniejący teren rekreacyjno-wypoczynkowy został zlokalizowany na działce nr 69 w obrębie P-9 przy ul. Legionów 39 w Łodzi. Na działce w chwili obecnej znajduje się ogrodzony plac zabaw dla dzieci oraz teren zielony porośnięty zielenią niską (trawnik) i wysoką z elementami małej architektury - ławki, kosze na śmieci, stojaki z torebkami na odchody dla zwierząt oraz utwardzenie terenu z kostki betonowej typu Holland przeznaczone dla ruchu pieszego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne (przy ul. Legionów 37a, 41 oraz ul. Mielczarskiego).

W maju 2019 r. zostanie zakończona budowa  zewnętrznej instalacji wodociągowej służącej do nawadniania roślin (woda bezpowrotnie zużyta), budowa utwardzenia terenu (brakujący fragment w zachodniej części działki) oraz zostaną zamontowane elementy małej architektury (pergole, trejaże) oraz zakupione donice zgodnie z dokumentacją projektową.

5.   Przedmiot zamówienia obejmuje:

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (humusowanie, wykonanie trawników, itp.) oraz zakup i wykonanie nasadzeń roślinnych tj.

 

Lp.

Kod

Opis

Jm

Ilości składowe

Ilość robót

45111291-4 CPV

Zieleń. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1

KNR 2-01

0510-0100

Humusowanie przy grubości warstwy humusu 5 cm. Warstwa wegetacyjna pod obsiew trawą.

57,850

m2

57,850

57,850

2

KNR 2-01

0510-0200

Humusowanie. Dodatek za każde następne 5 cm humusu. Warstwa wegetacyjna pod obsiew trawą.

57,850

m2

57,850

57,850

3

KNR 2-28

0713-0300

Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kategorii I-II. Wykonanie trawnika w odmianie tzw. trawa szmaragdowa.

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

0,5785

ar

0,579

0,579

4

kalkulacja własna

Rozłożenie agrowłókniny o gramaturze 100g/m2

363,90*1,1

m2

400,290

400,290

5

kalkulacja własna

Przygotowanie donic do nasadzeń - przygotowaniem podłoża: donica wyłożona geowłókniną, drenaż 5 cm, wypełnienie ziemią kompostową.

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

7

kpl.

7,000

7,000

6

kalkulacja własna

Ściółkowanie powierzchni warstwą kory gr 5 cm

288,70

m2

288,700

288,700

7

KNR 2-31

0407-0300

Obrzeża trawnikowe PCV kolor grafitowy, wysokość 3,8 cm mocowany kotwami PCV.

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

43,5

m

43,500

43,500

8

Kalkulacja własna

Aplikacja środka odstraszającego psy z terenów zielonych.

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

1

kpl.

1,000

1,000

9

KNR 2-21

0322-0500

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy i głębokości 0,7 m.

Cyprysik Lawsona „Chamaecyparis Lawsoniana Ivonne", wys. 170 cm, min. C 7,5.

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

33

szt.

33,000

33,000

10

KNR 2-21

0301-0401

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i głębokości 0,3 m.

Tawuła Japońska „Spirea Japonica ‘Goldmound'", wys. 30 cm, min. C1.5

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

52

szt.

30,000

30,000

11

KNR 2-21

0301-0401

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i głębokości 0,3 m.

Trzmielina Fortune'a „Euonymus Fortuneil Silver Queen", wys. 30 cm, min. C1,5

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

93

szt.

40,000

40,000

12

KNR 2-21

0301-0500

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średnicy i głębokości 0,5 m.

Hortensja Bukietowa „Hydrangea Paniculata GREAT STAR Le Vasterival", wys. 60 cm, min. C3.

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

4

szt.

4,000

4,000

13

KNR 2-21

0301-0500

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średnicy i głębokości 0,5 m.

Hortensja Bukietowa „Hydrangea Paniculata Pink Diamond" wys. 80 cm, min. C3.

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

4

szt.

4,000

4,000

14

KNR 2-21

0301-0500

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średnicy i głębokości 0,5 m.

Kalina Koralowa „Viburnum Opulus Roseum Sterile", wys. 70 cm, min. C2

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

1

szt.

1,000

1,000

15

KNR 2-21

0301-0500

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średnicy i głębokości 0,5 m.

Sumak Octowiec (nasadzenia w donicach) „Rhus Typhina", wys. 160 cm, min. C3Pa120.

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

7

szt.

7,000

7,000

16

KNR 2-21

0301-0500

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średnicy i głębokości 0,5 m.

Wiciokrzew Japoński „Lonicera Japonica ‘Purpurea'", wys. 80 cm, min. C2

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

8

szt.

8,000

8,000

17

KNR 2-21

0301-0600

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średnicy i głębokości 0,7 m.

Magnolia „Magnolia Stellata Waterlily", wys. 170 cm, min. C7,5

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

1

szt.

1,000

1,000

18

KNR 2-21

0301-0600

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średnicy i głębokości 0,7 m.

Magnolia „Magnolia Gold Star", wys. 170 cm, min. C7,5

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

2

szt.

2,000

2,000

19

KNR 2-21

0301-0600

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średnicy i głębokości 0,7 m.

Klon polny „Acer Campestre Carnival", wys. 160 cm, min. C5

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

2

szt.

2,000

2,000

20

KNR 2-21

0301-0600

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średnicy i głębokości 0,7 m.

Dereń Biały „Cornus Alba Elegantissima", wys. 160 cm, min. C7,5

Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

1

szt.

1,000

1,000

 

Szczegółowy zakres robót opisany jest w projekcie budowlano-wykonawczym pn. Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową zewnętrznej instalacji wodociągowej do podlewania roślin w ramach zadania „Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski", będącym w dyspozycji Zamawiającego.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu końcowego przeglądu technicznego i potwierdzenie gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Gwarancja: 36 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołów odbioru końcowego (bez uwag) przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu odbioru końcowego (bez uwag) przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

 

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania.

2.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.


Oferta winna:

  • być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu co najmniej jedną osobą pełniącą nadzór i kierującą wykonywanymi pracami, która posiada wyższe wykształcenie ogrodnicze i co najmniej 2-letni staż pracy w wykonywaniu usług ogrodniczych lub która posiada wykształcenie średnie ogrodnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w wykonywaniu usług ogrodniczych; lub przedstawienie referencji z zakresu wykonania prac ogrodniczych związanych z nasadzeniami drzew i krzewów na kwotę co najmniej 50.000 zł w ciągu ostatnich 3 lat,
  • być złożona z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważna 6 miesięcy),
  • być opatrzona pieczęcią firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika,

(do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

 

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112) do dnia 15 maja 2019 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału) z dopiskiem:

 

Oferta na wykonanie nasadzeń roślinnych ul. Legionów 39 w Łodzi

„Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski"

NIE OTWIERAĆ PRZED 16.05.2019 r. GODZINA 10.00.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Materiały pomocnicze:

1. Projekt budowlano - wykonawczy pn. Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową zewnętrznej instalacji wodociągowej do podlewania roślin w ramach zadania „Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski" opracowany przez firmę DWK projekt, Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa.

2. Rysunek

 

 

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Magdalena Bombalska - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ tel. 42 638 48 93; e-mail m.bombalska@uml.lodz.pl

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

 

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Mają Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.