Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Zamówienie na roboty budowlane dotyczące „Budowy oświetlenia solarnego na terenie sportowo-rekreacyjnym osiedla Smulsko rejon ul.: Gimnastyczna, Żużlowa, Pływacka”, w ramach algorytmu zgłoszonego do realizacji w 2019 r. Uchwałą nr 113/27/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko (dz. nr 1756/6 obręb P-23; 362/177 obręb P-23; 1756/7 obręb P-23; 362/180 obręb P-23; 362/183 obręb P-23 w Łodzi)

DES-GK-I.7011.18.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: zamówienia na roboty budowlane dotyczącego „Budowy oświetlenia solarnego na terenie sportowo-rekreacyjnym osiedla Smulsko rejon ul.: Gimnastyczna, Żużlowa, Pływacka", w ramach algorytmu zgłoszonego do realizacji w 2019 r. Uchwałą nr 113/27/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko (dz. nr 1756/6 obręb P-23; 362/177 obręb P-23; 1756/7 obręb P-23; 362/180 obręb P-23; 362/183 obręb P-23 w Łodzi).

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zapytania są roboty budowlane na budowę oświetlenia solarnego na Osiedlu Smulsko rejon ul.: Gimnastyczna, Żużlowa, Pływacka w ramach algorytmu zgłoszonego do realizacji w 2019 r. Uchwałą nr 113/27/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko (dz. nr 1756/6 obręb P-23; 362/177 obręb P-23; 1756/7 obręb P-23; 362/180 obręb P-23; 362/183 obręb P-23 w Łodzi).

2.      Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

31520000-7 Lampy i oprawy Oświetleniowe.

3.    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami.

4.    Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych - 6 szt. słupów oświetlenia solarnego na Osiedlu Smulsko rejon ul.: Gimnastyczna, Żużlowa, Pływacka (dz. nr 1756/6 obręb P-23; 362/177 obręb P-23; 1756/7 obręb P-23; 362/180 obręb P-23; 362/183 obręb P-23 w Łodzi), zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym dla ww. oświetlenia solarnego.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 16 sierpnia 2019r.

Za ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu przeglądu technicznego i potwierdzenie gotowości Wykonawcy do przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Gwarancja na oświetlenie solarne: 60 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołów odbioru przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego zapłatę za wykonane roboty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 70% wartości  zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane jest podpisany przez strony protokół odbioru końcowego przekazania przyjęcia do eksploatacji. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi.

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY

Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu przekazania przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

 

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania.

2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 

Oferta winna:

  • być opatrzona pieczęcią firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
  • być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika,

(do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112) do dnia 08.05.2019r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału) z dopiskiem:

 

Oferta na roboty budowlane pn. „Budowa oświetlenia solarnego na terenie sportowo-rekreacyjnym osiedla Smulsko rejon ul.: Gimnastyczna, Żużlowa, Pływacka", w ramach algorytmu zgłoszonego do realizacji w 2019 r."

NIE OTWIERAĆ PRZED 08 maja 2019r. GODZINA 10:30.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Materiały pomocnicze:

1.      Załącznik nr 1- opis techniczny,

2.      Załącznik nr 2 - mapa d/c projektowych,

3.      Załącznik nr 3 - Przedmiar robót,

4.      Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 

Wykonawca składające ofertę oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest
Krzysztof Magosa - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ 42 638-49-48; k.magosa@uml.lodz.pl;

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy
do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.