Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac remontowych pomnika położonego na kwaterze żołnierzy II wojny światowej znajdującego się na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego przy ulicy Solec w Łodzi

DES-GK-V.7045.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Łódź, dnia 8 maja 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego zgodniez art. 4 ust. 8 tj. poza ustawą Prawo zamówień publicznych Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych pomnika położonego na kwaterze żołnierzy II wojny światowej znajdującego się na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego przy ulicy Solec w Łodzi.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomnika położonego na kwaterze żołnierzy II wojny światowej znajdującego się na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego przy ulicy Solec w Łodzi.

Roboty Demontażowe przy Pomniku.

 

1.    Wymiary podstawy pomnika  dł.=4,45 mb  x  szer.=2,32 mb  x wys. od podstawy = 4,80 mb.

2.    Szerokość boków= 1,0 mb x wys. boku =1,20 mb

 

Roboty Demontażowe przy Pomniku.

a)  Demontaż - wykucie mechaniczne  fundamentu pod podstawą płyty pomnika

- tył strona lewa  pomnika               o wym. (1,42  x 35 x 20 cm)

- tył strona prawa  pomnika             o wym. (1,42  x 35 x 20 cm)

-  prawy bok pomnika                      o wym. ( 160 x 35 x 20 cm )

b)  Demontaż płyt bocznych cokołu pomnika ( lewa strona ) o wym. 100 x 120 x 4 cm - szt. 2  - rusztowanie

c)  Demontaż płyty pod podstawą płyty pomnika szer. 70 cm x  dł. 70 cm  szt.1

(do ponownego montażu )

 

d)  Demontaż - usunięcie  starych fug na połączeniach płyt pomnika o łącznej dł.65 mb - rusztowanie

 

Roboty Montażowe przy Pomniku.

a)     Wykonanie betonowych fundamentów pod podstawą płyty pomnika

- tył strona lewa  pomnika               o wym. (1,42  x 35 x 20 cm)

- tył strona prawa  pomnika             o wym. (1,42  x 35 x 20 cm)

- prawy bok pomnika                      o wym. ( 160 x 35 x 20 cm )

b)  Montaż płyt bocznych cokołu pomnika( lewa strona ) o wym. 100 x 120 x 4 cm  szt.2 - nowe płyty granitowe w kolorze szarym zbliżonym do pozostałych.

c)  Montaż płyty pod podstawą płyty pomnika szer. 70 cm x  dł. 70 cm  szt.1 (płyta z demontażu)

d)  Wykonanie nowych fug na połączeniach płyt pomnika  o łącznej dł.65 mb

e)  Mycie pomnika i impregnacja płyt o powierzchni całkowitej = 39,82 m2  - rusztowanie

f)    Wywóz oraz utylizacja gruzu

 

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia :do dnia 31 lipca 2019 r.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach wymaganych od Wykonawców.

Wykonawca winien złożyć:

  • ofertę wraz z kosztorysem ofertowym - oferta winna zawierać: cenę ofertową brutto, cenę ofertową netto oraz podatek VAT za realizację zamówienia,
  • aktualny odpis z rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bądź drogowej,
  • zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Informacja o wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w formie ryczałtu. Zapłata następować będzie w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

Kryterium oceny ofert.

Kryterium oceny ofert stanowi cena - waga 100 %.

Warunki gwarancji i rękojmi za wady:

 

1.    Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru robót.

2.    Wady (usterki) ujawniane w okresie gwarancji w wykonanym przedmiocie umowy będą usuwane przez Wykonawcę bezpłatnie, w terminie określonym w protokole stwierdzenia wad. Protokół ten zostanie sporządzony i przyjęty przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

3.    W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę ustalonego powyżej terminu usunięcia wad, Zamawiający powierzy ich usunięcie innej jednostce na koszt Wykonawcy.

4.      Termin rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty odbioru robót. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 17 maja 2019 r. do godz.16.00 w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 (pok. 112) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie prac remontowych pomnika położonego na kwaterze żołnierzy II wojny światowej znajdującego się na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego przy ulicy Solec w Łodzi.

Kosztorys ofertowy

 

Sprawę prowadzi: Monika Kacprzak, tel: 638-49-87