Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Wykonanie alejek bocznych (po stronie prawej) przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej „B” żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdujących się na Cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ulicy Lodowej w Łodzi

DES-GK-V.7045.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Łódź, dnia 8 maja 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 ust. 8 tj. poza ustawą Prawo zamówień publicznych Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie alejek bocznych (po stronie prawej) przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej „B" żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdujących się na Cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ulicy Lodowej w Łodzi.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 6 rzędów alejek bocznych o długości 18,80 mb z kostki granitowej wraz z granitowymi obrzeżami, przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej „B" po stronie prawej żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdujących się na Cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny.

 

I. Roboty rozbiórkowe:

1.    Rozebranie istniejących obrzeży trawnikowych wraz z wywozem i utylizacją - 225,60 m.

2.    Usunięcie darniny wraz z humusem- 112,80 m2.

II. Podbudowa:

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna po zagęszczeniu o grubości 15cm + wykorytowanie - 112,80 m2.

III. Nawierzchnia z nowych elementów

Nawierzchnia z nowej kostki kamiennej granitowej szarej 8/11 cm - 112,80 m2.

IV. Obrzeża i krawężniki z nowych elementów betonowych

Nowe obrzeża trawnikowe granitowe szare, o wym. 8/20/40cm na podsypce cementowo  - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą - 225,60 m.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia :do dnia 31 lipca 2019 r.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach wymaganych od Wykonawców.

Wykonawca winien złożyć:

  • ofertę wraz z kosztorysem ofertowym - oferta winna zawierać: cenę ofertową brutto, cenę ofertową netto oraz podatek VAT za realizację zamówienia,
  • aktualny odpis z rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bądź drogowej,
  • zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Informacja o wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w formie ryczałtu. Zapłata następować będzie w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

Kryterium oceny ofert.

Kryterium oceny ofert stanowi cena - waga 100 %.

Warunki gwarancji i rękojmi za wady:

 

1.    Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru robót.

2.    Wady (usterki) ujawniane w okresie gwarancji w wykonanym przedmiocie umowy będą usuwane przez Wykonawcę bezpłatnie, w terminie określonym w protokole stwierdzenia wad. Protokół ten zostanie sporządzony i przyjęty przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

3.    W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę ustalonego powyżej terminu usunięcia wad, Zamawiający powierzy ich usunięcie innej jednostce na koszt Wykonawcy.

4.      Termin rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty odbioru robót. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 17 maja 2019 r. do godz.16.00 w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 (pok. 112) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na roboty budowlane polegające na wykonaniu alejek bocznych (po stronie prawej) przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej „B" żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdujących się na Cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny ".

 

Kosztorys ofertowy

 

Sprawę prowadzi: Monika Kacprzak, tel: 638-49-87