Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac remontowych przy pomniku ofiar łódzkiego getta i obozów zagłady znajdujących się na terenie części przedcmentarnej cmentarza żydowskiego przy ulicy Brackiej 40 w Łodzi

DES-GK-V.271.3.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                            Łódź, dnia 9 maja 2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 ust. 8 tj. poza ustawą Prawo zamówień publicznych Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych przy pomniku ofiar łódzkiego getta i obozów zagłady znajdujących się na terenie części przedcmentarnej cmentarza żydowskiego przy ulicy Brackiej 40 w Łodzi.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych przy pomniku ofiar łódzkiego getta i obozów zagłady znajdujących się na terenie części przedcmentarnej cmentarza żydowskiego przy ulicy Brackiej 40 w Łodzi.

1.    Czyszczenie strumieniowo-ścierne lub chemiczne z zabrudzeń biologicznych, porostów i glonów z posadzki wykonanej z piaskowca o pow. 5,70 x 8,10 m

2.    Czyszczenie strumieniowo-ścierne lub chemiczne z zabrudzeń biologicznych, porostów i glonów z „ławeczek" wykonanych z piaskowca dł. 16,60m wys.0,40 m

3.    Czyszczenie strumieniowo-ścierne lub chemiczne z zabrudzeń biologicznych, porostów i glonów z bryły pomnika wykonanego z piaskowca o wysokości 5,50 i pow. podstawy 1,20x3,85m

4.    Czyszczenie strumieniowo-ścierne lub chemiczne z zabrudzeń biologicznych, porostów i glonów ze schodów przy posadce wykonanej z piaskowca 4x 0,5 m

5.    Wykonanie renowacji płaskorzeźby wykonanej z piaskowca o wymiarach 2,50x1,20m

6.    Wykonanie renowacji świecznika - MENORY 1 szt.

7.    Demontaż starej popękanej tablicy wraz z przygotowaniem miejsca pod montaż nowej tablicy

8.    Wykonanie nowej tablicy z czarnego granitu o wymiarach 1,40x0,50 m gr. 2,5 cm wraz z montażem

9.    Wypiaskowanie liter/znaków w języku polskim, hebrajskim oraz jidysz i pomalowanie

10. Malowanie cokołu pod posadzką na kolor piaskowy zbliżony do pozostałych elementów

11. Impregnacja środkami antygraffiti posadzki i pomnika

12. Wywóz oraz utylizacja gruzu.

 

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia :do dnia 1 lipca 2019 r.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach wymaganych od Wykonawców.

Wykonawca winien złożyć:

  • ofertę wraz z kosztorysem ofertowym - oferta winna zawierać: cenę ofertową brutto, cenę ofertową netto oraz podatek VAT za realizację zamówienia,
  • aktualny odpis z rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bądź drogowej,
  • zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Informacja o wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w formie ryczałtu. Zapłata następować będzie w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

Kryterium oceny ofert.

Kryterium oceny ofert stanowi cena - waga 100 %.

Warunki gwarancji i rękojmi za wady:

 

1.    Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru robót.

2.    Wady (usterki) ujawniane w okresie gwarancji w wykonanym przedmiocie umowy będą usuwane przez Wykonawcę bezpłatnie, w terminie określonym w protokole stwierdzenia wad. Protokół ten zostanie sporządzony i przyjęty przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

3.    W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę ustalonego powyżej terminu usunięcia wad, Zamawiający powierzy ich usunięcie innej jednostce na koszt Wykonawcy.

4.      Termin rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty odbioru robót. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 20 maja 2019 r. do godz.16.00 w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 (pok. 112) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie prac remontowych przy pomniku ofiar łódzkiego getta i obozów zagłady znajdującego się na terenie części przedcmentarnej cmentarza żydowskiego przy ulicy Brackiej 40 w Łodzi.

 

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

 

Kosztorys ofertowy

Tekst na tablice na pomniku

 

Sprawę prowadzi: Monika Kacprzak, tel: 638-49-87